Katherine Burgman

Iris

Watercolour
Aquarelle
1981
Iris